Humán - társadalomtudományi tagozat (0002)

2023.09.18

Választható felvételi tantárgyak a humán tagozatra (0002): 

 • magyar nyelv és irodalom vagy
 • történelem.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A szóbeli felvételi vizsga két részből áll.

Az első részben egy előre kiadott művel, a másodikban egy ismeretlennel találkozik a vizsgázó.

A kötelezően ismerendő művek előre kiadott listája:

 1. Petőfi Sándor: János vitéz

 2. Arany János: Toldi

 3. Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez

 4. Radnóti Miklós: Nem tudhatom...

 5. Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi

 6. Petőfi Sándor: Az Alföld

 7. Arany János: A walesi bárdok

 8. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

 9. József Attila: Születésnapomra

 10. Ady Endre: Párisban járt az Ősz

 11. Aesopus: A róka és a holló

 12. Molière: A fösvény

 13. Kosztolányi Dezső: A kulcs

 14. Petőfi Sándor: Úti levelek

 15. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány

A hozzájuk kapcsolódó kérdések:

 • a szöveg felismerése részlet alapján: szerző és cím

 • a keletkezés ideje

 • a műnem megnevezése, indoklás

 • a műfaj megnevezése, jellemzése

A második részben egy ismeretlen kortárs lírai szöveget kell a vizsgázónak átfogóan értelmeznie. Az értelmezést kérdések segítik, melyek a következőkre vonatkozhatnak:

 • rímfajták, ritmus, ütemhangsúlyos és időmértékes verselés

 • szövegforma (verses vagy próza)

 • nyelvtani ismeretek: szófajok, szószerkezetek, mondatrészek, mondatfajták

 • költői eszközök: ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, allegória, szó szerinti és metaforikus jelentés.TÖRTÉNELEM

Összefüggő szóbeli feleletet szeretnénk hallani egy témában térkép és általunk adott segédanyag felhasználásával. A segédanyag kép vagy rövid szöveges forrás lesz.

Témakörök:


1. Az ókor öröksége - tudomány, művészet, vallás

2. A magyarság történetének kezdetei és a honfoglalás

3. Árpád-ház (Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla)

4. Hunyadiak (Hunyadi János és Hunyadi Mátyás)

5. Felfedezők és hódítók (Felfedezések előzményei és következményei, Európán kívüli világ)

6. Hazánk a Habsburg Birodalomban a XVIII. században (benépesítés, gazdaság, társadalom)

7. Reformkor (Kossuth Lajos és Széchenyi István)

8. Osztrák - Magyar Monarchia

9. A nagyhatalmak versengése (I. világháború okai, katonai szövetségek)

10. A trianoni békediktátum


Jó tanulást és sikeres felvételit kívánunk!