Iskolai Közösségi Szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. Számukra a középiskolák a 9-11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.

Az alábbiakban rövid tájékoztatót olvashatnak az iskolai közösségi szolgálatról:

1. Törvényi háttér

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény:

A "közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása." (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

"Az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása." (Az állami vizsgák rendszere 6.§ (4.) bekezdés)

2. A Nemzeti Alaptantervben (és így a helyi tantervekben is) a fejlesztési területek - nevelési célok között szerepel: felelősségvállalás másokért, önkéntesség, szociális kompetencia

3. Az iskolai közösségi szolgálat nem önkéntes, hanem kötelező. Alapvetően nem munka, hanem szolgálat, rászorultakat segítő tevékenység.

Közösségi szolgálat a Vöröskeresztnél

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével keret-megállapodást kötöttünk, így az általuk kínált szolgálati lehetőségeket külön megállapodás nélkül is igénybe vehetitek. Rendezvényeikről ezen a facebook oldalon folyamatosan értesülhettek.

A Vöröskereszt honlapján keresztül lehet jelentkezni az aktuális véradásokra önkéntesnek. Ezen a linken minden fontos információ megtalálható a véradás alkalmairól és a jelentkezés menetéről.

További  információk ezen a linken találhatóak. 


2. Előírások, betartandó szabályok

 • 50 órát kell teljesíteni (egy óra 60 perc), melyből legfeljebb 5 óra felkészítő és legfeljebb 5 óra lezáró foglalkozás, 40 óra pedig maga a szolgálat (a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe)

 • tanórán kívüli (egyéni vagy csoportos) tevékenység

 • a 9-11. évfolyamon folyamatosan elosztva javasolt megszervezni

 • hét területen végezhető:

1. egészségügyi

2. szociális és jótékonysági

3. oktatási

4. kulturális és közösségi

5. környezet- és természetvédelmi

6. katasztrófavédelmi

7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős

 • alkalmanként 1-3 óra számolható el tanítási napon, tanítási napokon kívül pedig (pl. hétvégén) 1-5 óra (életkortól függetlenül)

3. Konkrét feladatok

a. Az iskola feladatai:

 • a közösségi szolgálat megszervezése (segíti a tanulót a választásban, rendelkezésére bocsátja a jelentkezési lapot, együttműködési megállapodást köt a befogadó szervezettel, megszervezi a felkészítő és lezáró foglalkozásokat)

 • az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnök dokumentálja a közösségi szolgálat teljesítését

 • a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad

    Az iskolában a közösségi szolgálat koordinálásával megbízott személy: Sándor Erzsébet igazgatóhelyettes.

b. A tanuló feladatai:

 • tájékozódik, lakókörnyezetében keresi a lehetőségeket és választásáról tájékoztatja az iskolát (mindenekelőtt az osztályfőnökét)

 • felveszi a kapcsolatot a kiválasztott befogadó szervezettel

 • jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a választott területe(ke)t, lehetőség szerint a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát

 • a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott (a napló formátumát az osztály választhatja meg, és mindenki egységesen ugyanazt használja - tartalmáról az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat)

c. A szülő feladatai:

 • együttműködik az iskolával: támogatja és segíti gyermekét a közösségi szolgálat teljesítésében, és ezt a jelentkezési lapon aláírásával is megerősíti