Általános iskola

Általános iskolai tagozatunk bemutatása

Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola 

és Gimnázium

1203 Budapest, János u. 4.

Telefon: 284-64-00

E-mail: nlgbp20@nlgbp.hu 

Honlapja: https://www.nagylaszlogimnazium.net/ 

A Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 12 évfolyamos többcélú intézményként lát el nevelő-oktató feladatot Pesterzsébet központjában. Az intézmény szerkezete:

  • az általános iskola 1-8. évfolyamos,
  • a gimnázium 4 és 5 évfolyamos.

Az általános iskolai nevelés és oktatás feladatait a tudás, közösség, innováció értékekhez kapcsolódva látjuk el.

Fontosnak tartjuk a gyermekközpontúságot, így pedagógiánkkal a tanulói sikerek, a diákélethez kapcsolódó élmények nyújtására; folyamatos, személyre szabott személyiség- és közösségfejlesztésre törekszünk.

Változatos tanulásszervezési eljárásokkal, módszerekkel, infokommunikációs eszközök használatával segítjük a tanulói kompetenciák fejlesztését. A hatékony motiváció eszközeivel támogatjuk a tanulók tanulás iránti pozitív attitűdjének kialakulását.

A 2024/2025-ös tanévben két első osztály indítását tervezzük.

Az osztályokban azonos Helyi tanterv alapján folyik az oktatás-nevelés.

Alsó tagozaton a napirend:

  • Reggel 7 órától 8 óráig gyülekezés, ügyelet az iskolába beérkező gyermekek számára 7.30-kor reggelizés
  • 8 órától 16 óráig:

Az "a" jelű osztályok tanítási napjának rendje:

- tanítási órák: két blokkban 8-14 óra 40 percig,

- napközis foglalkozás két részre osztva (a tanítási órák között és utánuk),

- ebéd, szabadban levegőzés, játék, önálló tanulás, a házi feladatok elkészítése, uzsonna,

- egyéni vagy fejlesztő foglalkozás, szakköri foglalkozás, sportköri foglalkozás-zeneiskolai foglalkozás.

A "b" jelű osztályok tanítási napjának rendje:

- tanítási órák 8-13:40 óráig,

- napközis foglalkozás a tanítási órák után,

- ebéd, szabadban levegőzés, játék, önálló tanulás, a házi feladatok elkészítése, uzsonna,

- egyéni vagy fejlesztő foglalkozás, szakköri foglalkozás, sportköri foglalkozás-zeneiskolai foglalkozás.

A tanórák után a tanuló az egyéni vagy fejlesztő, szakköri, sportköri, zeneiskolai foglalkozáson a szülő kérésére, illetve a szakértői véleményben foglaltak alapján vesz részt.

16-18 óráig: a kijelölt teremben összevont ügyelet az iskolában maradó tanulók számára, vagy további foglalkozások igény szerint, pl. sportfoglalkozás.

Az idegen nyelv tanításának az iskolánkban fontos szerepe van. Lehetőséget adunk csoportbontásban 1.osztálytól kezdve az idegen nyelvvel való korai ismerkedésre. Az oktatott idegen nyelv iskolánkban az angol nyelv.

Felső tagozaton:

Kiemelt figyelmet fordítunk a matematika, az anyanyelv, az angol nyelv és a digitális kultúra kompetencia alapú oktatására.

A tanítási órák után 16 óráig: ebédelés, tanulószoba, egyéni vagy fejlesztő foglalkozás, szakköri foglalkozás, sportköri foglalkozás. A szülő kérésére a tanuló részt vehet a tanulószobán, sportköri foglalkozásokon, szakkörökön, énekkaron, egyéni foglalkozásokon. A szakértői véleményben foglaltak alapján tartjuk a fejlesztő foglalkozásokat.

Diákjainknak biztosítjuk a heti 5 testnevelés órát, és ennek órakeretében egyes évfolyamokon az úszásoktatás, korcsolyázás lehetőségét is.

Programjaink néhány jellemző tevékenysége mind hangsúlyos része a tanítási tartalmaknak: a kommunikáció, a digitális kultúra alapjai, matematikai-logikai, természettudományos ismeretek/ környezetvédelem, képességfejlesztés, pozitív életvitellel kapcsolatos attitűd kialakítása, a tanulás tanulása.

Iskolán belül igénybe vehető tanórán kívüli foglakozások, szakkörök: napközi és tanulószoba, tehetséggondozó, felzárkóztató, egyéni foglalkozások, rajz, dráma és informatikai szakkör, énekkar, zeneiskolai szolfézs, furulya- és hegedűoktatás, kulturális intézmények látogatása, kirándulások, diákönkormányzati rendezvények.

Különféle sportolási lehetőségek helyben választhatóak a tanulók számára: labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, játékos testnevelés, játékos torna, iskolai sportkör, egyéb sportágak igény szerint. Tehetséges diákjainkat eredményesen készítjük fel a tanulmányi, kulturális és sportversenyekre. A tanulási feltételek támogatására gazdag könyvtári állomány, folyamatosan frissülő informatikai eszközök, korszerű, színvonalas sportudvar áll a diákok rendelkezésére.

Mindazokat, akik az iskolánkat kívánják választani, írásban vagy emailben (krix.angela@nlgbp.hu) jelezzék 2024. április 1-ig az igazgatónőnek (a szülő nevének, címének, illetve elérhetőségének a megjelölésével).

Beiratkozás időpontja: 2024. április 18. és április 19.

Gyermekeiket szeretettel várjuk!

Budapest, 2023. 11. 06.

             Krix Angéla                                                                                             Vargáné Nagy Erika

intézményvezető-helyettes                                                                                  intézményvezető