Általános iskola

Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

1203 Budapest, János u. 4.

Telefon: 284-64-00, Fax: 284-36-19

E-mail:       nlgbp20@nlgbp.hu

Honlapja:    https://www.nagylaszlogimnazium.net/

A Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 12 évfolyamos többcélú intézményként lát el nevelő-oktató munkát Pesterzsébet központjában.

Az intézmény szerkezete: az általános iskola 1-8. évfolyamán, gimnáziumi osztályainkban 4 és 5 évfolyamon tanulnak diákjaink.

Az általános iskolai nevelés és oktatás feladatait a tudás, közösség, innováció értékekhez kapcsolódva látjuk el.

Pedagógusaink közössége biztosítéka az állandó magas szakmai színvonalnak.  Fontosnak tartjuk   a  gyermekközpontúságot, így   pedagógiánkkal   tanulói   sikerek, a diákélethez kapcsolódó    élmények    nyújtására, folyamatos, személyre    szabott    személyiség-    és közösségfejlesztésre törekszünk.

Változatos   tanulásszervezési   eljárásokkal, módszerekkel, infokommunikációs   eszközök használatával   segítjük   a   tanulói   kompetenciák   fejlesztését.   A   hatékony   motiváció eszközeire építünk a tanulók tanulás iránti pozitív attitűdjének kialakulásához.

 

A 2018/2019-es tanévben két első osztály indítását tervezzük:

Az osztályokban azonos Helyi tanterv alapján folyik az oktatás -  nevelés különböző szervezési munkaformában:

  • az egyik osztályban a kötelező tanórai és az egyéb foglalkozásokat a délelőtti és a délutáni időszakban szétosztva szervezzük meg,
  • a másik osztályban a délelőtti tanórákat követően vesznek részt a tanulók a nem tanórai, napközis, egyéni és szakköri foglalkozásokon.

Mindkét   osztályban   a   hangoztató–elemző-összetevő (szótagoló) olvasási módszert alkalmazzuk, kompetencia alapú matematikaoktatást végzünk.

Az   idegen   nyelv   tanításának   az   iskolánkban   hagyománya   van.   Lehetőséget   adunk csoportbontásban 1.  osztálytól kezdve az idegen nyelvvel való korai ismerkedésre. Oktatott idegen nyelv: az angol nyelv.

Felső tagozaton 5.  évfolyamtól Pedagógiai Programunk a szabadon tervezhető    órakeret    felhasználásával    kialakított    Tehetségfejlesztő programja   szerinti   oktatással   folytatják   tanulmányaikat   a   tanulók. Kiemelt figyelmet fordítunk a matematika, az anyanyelv, az angol nyelv és az informatika kompetencia alapú oktatására.  A 7.  évfolyamtól képességszintek szerint csoportokban oktatjuk a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat és az angol nyelvet.

Diákjainknak   biztosítjuk   a   heti   5   testnevelés   órát, és   ennek   órakeretében   egyes évfolyamokon az úszásoktatás, korcsolyázás lehetőségét is.

Programjaink néhány jellemző tevékenysége mind hangsúlyos része a tanítási tartalmaknak: a kommunikáció, az informatikai környezettel ismerkedés, matematikai-logikai, természettudományos ismeretek/ környezetvédelem, képességfejlesztés, pozitív életvitellel kapcsolatos attitűd kialakítása, a tanulás tanulása.

Iskolán belül igénybe vehető tanórán kívüli foglakozások, szakkörök: napközi-tanulószoba, tehetséggondozó,     felzárkóztató,     rajz-kézműves,     meseszakkör,     matematikai-logikai, informatikai,    a    tanulók    érdeklődése    szerint    természettudományi,    idegen    nyelvi, fogyasztóvédelmi   foglalkozás,   énekkar,   zeneiskolai   szolfézs,   furulya,   hegedűoktatás, kulturális intézmények látogatása, kirándulások, diák-önkormányzati rendezvények.

Különféle sportolási lehetőség helyben választható a tanulók számára: labdarúgás, játékos testnevelés,  játékos  torna,  kosárlabda,  iskolai  sportkör,  korcsolya,  egyéb  sportágak  igény szerint.

Tehetséges diákjainkat felkészítjük a tanulmányi, kulturális és sportversenyekre.

A   tanulási   feltételek   támogatására   gazdag   könyvtári   állomány, folyamatosan   frissülő informatikai eszközök, korszerűen színvonalas sportudvar áll a diákok rendelkezésére.

Nyitott kapuk-nyílt nap az iskolában

  • 2018. február 23. (péntek) 8:00  - 11:00  óráig és
  • 2018. március 23. (péntek) 8:00  - 11:00  óráig

Játékos délutáni „Ovisuli” iskolaelőkészítő foglalkozások: Nagycsoportos óvodás gyerekek részére az iskola tanítói játékos foglalkozásokat tartanak:

2018. február 27-től március 20-ig, hetente keddenként 16 órától 17 óráig.

Rendezvényeinkre szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és gyermeket.

Mindazokat, akik az iskolánkat kívánják választani, írásban jelezzék 2018. március 30-ig az igazgatónőnek (a szülő nevének, címének, illetve elérhetőségének a megjelölésével). Gyermekeiket szeretettel várjuk!

 

 

        Krix Angéla                                             Hollóné Kovács Éva

ált. isk. igazgatóhelyettes                                           igazgató

 

A Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium beiskolázási körzete az 1. évfolyamra:

  • 1203 Baross utca: 33-47.: páratlan számúak; 38.
  • 1203 Bíró Mihály utca - teljes közterület
  • 1203 Topánka utca - teljes közterület

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozat

A 2018/2019-es tanévre beiratkozó leendő 1. osztályos gyerekek szülei az innen letölthető Nyilatkozat (3.sz.melléklet) dokumentumának kitöltésével és aláírásával igazolják a szülői felügyeleti joguk gyakorlását. 

Az aláírt Nyilatkozat leadása az iskolában a beiratkozással együtt történik.

A beiratkozás várható ideje: 2018 áprilisa.

TÁMOP - 3.1.4.

A kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás az általános iskolai osztályokban

Elérhetőség

Budapest XX. kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

© 2014 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode